7.3.12

Quizais noutro exame

Mentres corrixía exercicios puramente mecánicos de polinomios veume unha idea para un problema para profundar sobre porcentaxes ao nivel de 2º de E.S.O. Un problema deses que un evita nos exames, como moito podería ter unha puntuación ridícula para que a puntuación perfecta estea algo máis lonxe do mero aprobado.
A idea esencial está recollida na seguinte pregunta:

Atopa dous números, a e b, de tal xeito que a sexa un 25% maior que b, e que b sexa un 20% menor que a. Podes atopar máis parellas de números que cumpran esas condicións?

O problema é sinxelo desde a perspectiva dalguén que domine o enfoque alxébrico, mais no nivel previsto os alumnos terían que buscar outra estratexia (acaban de comezar a andar no mundo da Álxebra). Recoñecer a relación entre porcentaxes e fraccións é un bo camiño (aínda que non inmediato para os alumnos), porén tratar as porcentaxes desde o punto de vista da proporcionalidade non semella levar a bo porto.

Quizais para asegurarmos que os alumnos cheguen á idea que queremos transmitir, e non probar ao chou cunha morea de números, sería axeitado propoñer unha modificación no problema:

Podes atopar dous números, a e b, de tal xeito que a sexa un 25% maior que b, e que b sexa un 25% menor que a?

E aínda poderiamos modificar a segunda porcentaxe do problema.


Volvendo ao choio, teño algunhas novidades sobre o valor de x·x, ademais do clásico x·x = 2x (coa súa contrapartida x + x = x²), acabo de ver varias veces isto:

x·x = x

Tantas que cheguei a pensar que nalgunha ocasión o diría mal...

0 comentarios:

Publicar un comentario